AdamSmith.no
Biografi Hovedverk Sitater Ressurser Nettbutikk  

Adam Smith (1723 - 1790) - en kort biografi

Adam Smith er en berømt skotsk økonom og filosof. Han ble allerede i løpet av sin levetid berømt som filosof, men er i dag mest kjent som en av grunnleggerne av økonomifaget, og som en forkjemper for frihandel og markedsøkonomi.

Adam Smith ble født i Skottland i 1723, og studerte ved universitetet i Glasgow, og deretter ved universitetet i Glasgow. Etter å ha forelest i Edinburgh siden 1748, ble han engasjert som professor i logikk ved universitetet i 1751. Året etter overtok han professoratet i moralfilosofi. I denne egenskap underviste han sine studenter i temaer som retorikk, etikk, rettslære, statsstyring og samfunnsøkonomi.

Hans første store publikasjon var «Moralske følelser» (på engelsk «The Theory of Moral Sentiments»), som kom ut i 1759. «Moralske følelser» ble svært godt mottatt i Storbritannia, og det kom snart oversettelser til de sentrale kulturspråkene tysk og fransk.

Adam Smiths berømmelse steg. Han ble engasjert som privatlærer for en ung engelsk adelsmann, som skulle gjennomføre en dannelsesreise på kontinentet, og sa opp sin professorstilling. Dette engasjementet ga ham anledning til å møte ledende franske filosofer. Som belønning for å ha vært privatlærer ble han tildelt en livsvarig pensjon, noe som ga ham økonomisk frihet til å fordype seg i forskning.

Han trakk seg tilbake til sin fødeby Kirkcaldy for å studere videre på de økonomiske og politiske problemstillingene han hadde forelest i før reisen. Resultatet av forskningen var det samfunnsøkonomiske verket «Nasjonenes Velstand» (på engelsk «An Inquiry into the Origin and Nature of the Wealth of Nations»), som kom ut i 1776.

Denne boken ble svært raskt anerkjent som et viktig og nyskapende verk, og ga øyeblikkelig Smith et ry som økonomiekspert. Smith ble rådgiver for myndighetene. Han ble i 1778 utnevnt til tollkommisjonær for Skottland, en viktig og lukrativ stilling i statsapparatet. I 1787 ble han rektor ved universitetet i Glascow.

Adam Smith betraktet «Moralske følelser» og «Nasjonenes Velstand» som to hoveddeler i en sammenhengende teori om hvordan mennesker opptrer mot hverandre, og hvordan menneskelige samfunn fungerer. Selv om Smith hadde annonsert at han i fremtiden ville komplettere sine to hovedverk med et tredje verk om stats- og rettslære, kom det ingen nye bøker fra Smiths hånd. Han ga imidlertid ut nye utgaver av sine bøker, bl.a. en betydelig revidert utgave av «Moralske følelser» rett før han døde i 1790.

På dødsleiet ga han beskjed om at de fleste av hans upubliserte manuskripter skulle brennes. Han anså kun noen få skrifter som publiseringsklare, og disse ble utgitt posthumt i 1795 under tittelen «Essays on Philosophical Subjects».

Mange år seinere dukket det opp håndskrevne foredragsnotater fra hans forelesninger om politikk og statslære. De ble publisert under tittelen «Lectures on Jurisprudence», og utfylte bildet av Smith som en betydelig tenker med et helhetlig verdensbilde.

Adam Smith har hatt stor betydning. Han la det ideologiske grunnlaget for et kapitalistisk system basert på markedsøkonomi, frihandel og internasjonal arbeidsdeling, og inspirerte personer med så forskjellig syn som sosialisten Karl Marx og liberalisten John Stuart Mill.

Copyright (c) 2006 Sonstad Forlag